MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ЗА НАС

Проектът е насочен към млади хора, които са избрали академичната и научна кариера в областта на педагогиката, методиката на обучение, подготовката на учители, управлението на образователните организации, електронното обучение и пр. за свое професионално поприще. Тяхната изследователска и академична подготовка са пряко свързани с бъдещето на българското образование във всичките му степени и форми. Тези кадри се подготвят и формират в почти всички факултети на Софийски университет. В университета функционират и няколко специализирани в областта на педагогическата област звена в лицето на Факултет по педагогика, Факултет по начална и предучилищна педагогика, Департамент по информация и усъвършенстване на учители с повече от 15 души академичен състав. Към почти всеки факултет съществува звено, подготвящо бъдещите и настоящи учители в областта на методиката на преподаване.

През последното десетилетие се забелязва рязко намаляване на интереса на младите хора към професията преподавател, учител и изследовател в тези области. Ниския престиж на работещите в областта на образованието като цяло рефлектира негативно върху интереса на младите хора да се посветят на това професионално поприще. Все повече обявени места за докторанти остават без кандидати, а все повече докторанти завършват периода на своята докторантура без да са защитили дисертацията си. В цитираните звена има преподаватели без докторска степен, които ще бъдат засегнати от Закона за академичното развитие в Република България. За това състояние на нещата допринася и коментирания по-горе факт на изолация в подготовката и подпомагането на младите изследователи поради разпръснатостта на звената, които ги подготвят.

Настоящият проект цели обединяването на усилията на всички заинтересовани страни в Софийски университет за създаването на междуфакултетска докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение, която да направи тази област по-привлекателна и ефективна за младите хора.

В рамките на проект № BG051PO001-3.3.04/52 - „Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на Софийски университет в областта на електронното обучение”, финансиран със средствата на ОП РЧР беше проведено изследване на потребностите от обучение и подпомагане на потенциални бенефициенти във всички факултети, в които се подготвят докторанти или работят като преподаватели постдокторанти и млади учени с насоченост на изследванията в области, близки до електронното обучение. Изследването беше проведено с помощта на фокус-групи и анкети. Направеният анализ на данните подпомогна дефинирането на образователните потребности на целевата група. Това послужи като база за структуриране на учебен план и програми за обучение и подпомагане на бенефициентите. Настоящият проект надгражда над резултатите от цитирания проект и ще използва резултатите от това изследване за да конструира адекватна стратегия за подготовка и подпомагане на новата целева група. Един съществен извод, до който стигнахме в резултат на това изследване е, че мнозинството от младите изследователи правят докторантурите си паралелно с други професионални и социални дейности, поради което ежедневните присъствени форми на обучение са предпочитани само от 7% от изследваните лица. Това ни насочи към планиране на нови форми на обучение и подпомагане на бъдещите бенефициенти, а именно – модулно мобилно телеколаборативно обучение, съчетаващо присъствени форми с дистанционна, подпомогнати от новите технологии. Екипът на Центъра за електронно обучение притежава нужната експертиза за конструирането и провеждането на такова обучение.