MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1.1. Популяризиране на целите и задачите на проекта и на Докторантската програма чрез ден        на отворените врати за информиране на потенциални бенефициенти, общността, медиите

1.2. Разработване на система от критерии за селектиране на бенефициентите, рецензиране на        подадените документи на кандидатите и селектиране на бенефициенти

1.3. Проучване на потребностите от обучение и консултиране, на научните интереси и        изследователското поле на целевата група с цел предлагане на адекватна научна        подготовка на младите изследователи в рамките на проекта

1.4. Усъвършенстване на учебния план и неговото формално утвърждаване на факултетско и        университетско ниво

1.5. Привеждане на индивидуалните планове на докторантите в съответствие с новоприетия        учебен план

2.1. Разработване на адекватни на изследваните потребности на целевата група учебни        програми и учебни материали по утвърдени и нови научни дисциплини

2.2. Създаване на модули за онлайн мобилно и телеконферентно обучение и консултации на        младите изследователи

2.3. Обучения на младите изследователи от експерти-обучители от страната и чужбина в        рамките на модулно организирани курсове в базовата организация и изнесени школи

2.4. Осигуряване на мобилност на най-изявените докторанти, постдокторанти и млади учени        във водещия в областта на педагогическите изследвания Институт по образованието,        Лондонски университет

2.5. Ресурсно осигуряване на дейности 2.1. – 2.3.

3.1. Участие на експерти–обучители и консултанти в изнесените школи на Докторантската        програма

3.2. Формиране на интердисциплинни екипи от преподаватели от различни факултети на СУ,        които да следят прогреса на докторантите и да изготвят рецензии и препоръки за по-       нататъшно усъвършенстване на изследователската дейност на бенефициентите

3.3. Осигуряване на адекватна, интердисциплинна и навременна консултантска дейност за        подпомагане на изследванията на докторантите, постдокторантите и младите учени

4.1. Подпомагане на публикациите на бенефициенти в утвърдени национални международни        научни издания – рецензиране и селектиране на най-добрите разработки на        бенефициентите и осигуряване на научна и езикова редакция на публикациите

4.2. Стимулиране и подпомагане на участието на младите изследователи в областта на        педагогическите изследвания и електронното обучение в национални и международни        научни форуми чрез селекция

4.3. Подпомагане издаването на селектирани студии, монографии и книги на бенефициентите

4.4. Подпомагане на научноизследователската дейност на бенефициентите чрез изплащане на        стипендии

4.5. Подпомагане на социологически и статистически проучвания на бенефициентите във        връзка с техните дисертационни трудове

5.1. Издаване на научно онлайн списание с публикации на докторанти, постдокторанти и млади        учени от Докторантската програма и техни колеги от цялата страна, работещи в областта        на педагогическите изследвания

5.2. Даване на публичност на дейностите на Докторантската програма и резултатите от тях        чрез създаване на уебсайт, онлайн форуми, консултации

5.3. Информиране на академичната общност и обществеността, и популяризиране на        дейностите на Докторантската програма чрез дни на отворените врати, информационни        срещи и пресконференции

5.4. Организиране на международна конференция в Софийски университет в областта на        педагогическите изследвания и електронното обучение

5.5. Създаване, дизайн и отпечатване на рекламни материали и информационни брошури,        популяризиращи дейността на Докторантската програма