MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

КОНТАКТИ

Адрес:
София 1113
бул. „Цариградско шосе” № 125
бл. 1, ет. 4, зала 43

Телeфони:
0883 366 452 - Вивиана Стефанова

E-поща
office@e-center.uni-sofia.bg