MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОБЩА ЦЕЛ

Укрепване и устойчиво развитие на научноизследователския потенциал на СУ в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. По-нататъшно утвърждаване и институционализиране на Докторантска програма като     колаборативна и подкрепяща среда за привличане, научно израстване и реализиране на     младите изследователи от всички факултети в областта на педагогическите изследвания и     електронното обучение
2. Осигуряване на адекватна на съвременните изисквания и съобразена със спецификата на     научноизследователските области научна и методологическа подготовка на докторанти,     постдокторанти и млади учени в Докторантската програма
3. Обединяване на научноизследователския потенциал на академичния състав на СУ в помощ     на междудисциплинните и интердисциплинни изследвания
4. Създаване на система за подкрепа на докторантите, постдокторантите и младите учени да     осъществяват на високо качествено ниво своите изследвания и да доказват постиженията     си на националната и световна изследователска сцена
5. По-нататъшно утвърждаване на Софийския университет като национално и международно     значим научноизследователски и информационен център, школа за подготовка на млади     изследователи в широк спектър на научни области, отнасящи се до педагогическите     изследвания и електронното обучение