MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ОБУЧЕНИЕ

Посредством проект № BG051PO001-3.3.06/0026, “Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ” се създават и предлагат:

> Докторантска програма (Докторантско училище)
> Програма за специализация в областта на електронното обучение

Програмите са разработени на база на проучване на образователните потребности на целевите групи: докторанти, млади учени, постдокторанти и млади учени в сферата на образованието. Обучението се осъществява от преподаватели-специалисти в различни научни области и включва, както теоретични, така и приложни аспекти на интегрирането на технологиите в разнообразен образователен контекст.