MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

МЕДИА

12.12.2013
Видео представяне на проект № BG051PO001-3.3.06/0026: "Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ"