MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

НОВИНИ

16.06.2013
4 от бенефициентите на проекта, редовни докторанти взеха участие в проведена научна конференция в гр. Бургас от 13 юни до 16 юни

Във връзка с проведена научна конференция на 13 юни до 16 юни в гр. Бургас 4 от бенефициентите на проекта, редовни докторанти взеха участие в нея. Вяра Богатева, Валентина Петева, Мария Николова и Мария Пилева представиха своите доклади и споделят участието си там като ценен опит както в професионален, така и в личен аспект, като го отчитат като полезно и информационно от гледна точка на развиване на умение за презентиране пред научна аудитория и ефективност на получената обратна връзка от академичната общност в съответното научно направление.

ОБЩУВАНЕТО В СЕМЕЙСТВОТО КАТО ВЪЗПИТАТЕЛЕН ФЕНОМЕН - Вяра Богатева

ПРАВНИ И СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОСИНОВЯВАНЕТО - Валентина Петева

РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ ПОСРЕДСТВОМ ВЛИЗАНЕ В РОЛЯ В КЛАСНАТА СТАЯ - Мария Николова

ЛИТЕРАТУРАТА И ПОЗНАВАНЕТО НА БИБЛЕЙСКИТЕ ОБРАЗИ, ТЕМИ И МОТИВИ - Мария Пилева


Снимки от събитието в галерия

18.05.2013
Константин Фиданчев, редовен докторант, взе участие в качеството си на бенефициент по проекта с изготвен доклад

Константин Фиданчев, редовен докторант, взе участие в качеството си на бенефициент по проекта с изготвен доклад в проведената конференция на 17 и 18 май в гр. София на тема "Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда". Тя се състоя в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Аула.

Доклад на Константин Фиданчев

23-24.11.2012
Състоя се Ден на отворените врати на Интегралния център за електронно обучение

На 10.05.2013 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Конферентна зала 1, се състоя Ден на отворените врати на Интегралния център за електронно обучение. На него беше представен проект BG051PO001-3.3.06/0026 „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетската Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ” с ръководител доц. Румяна Пейчева-Форсайт.
Събитието беше открито от представители на ректорското ръководство в лицето на проф. Албена Чавдарова. Проф. Сийка Чавдарова-Костова, зам- декан от ФП изказа специални благодарности на ръководството на проекта за възможностите, които той предоставя за развитие на докторантите, постдокторантите и младите учени.
Един от основните акценти на събитието беше представянето на новото електронно научно списание на Центъра – „Списание на Софийски университет за образователни изследвания“ (http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/), в което възможност да публикуват имат всички бенефициенти по проекта, членове на екипа и изследователи с интереси в областта на образованието.
Беше предоставена възможност за споделяне на опит и впечатления на бенефициенти по проекта. Три от докторантите направиха презентация за участието си по проекта в едносеместриално обучение в Института по образованието в Лондон (януари-март 2013 г.).
След кафе паузата, представители на ръководния екип, заедно с представители на други проекти по схемата за „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ се включиха в дискусия на тема „Бъдешето на докторантските програми в СУ. Проблеми на Докторантските проекти по ОП РЧР по схема, „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“.

Снимки от събитието в галерия

23-24.11.2012
Докторантките Вероника Козарева, Ирина Димитрова и Любка Алексиева се върнаха от Лондон

Три от докторантите – Вероника Козарева, Ирина Димитрова и Любка Алексиева се върнаха в България след успешно завършено едносеместриално обучение в Института по образованието в Лондон. За периода от януари до март 2013 г. те посетиха различни курсове, семинари, дискусии и събития в Института по образованието и обогатиха своите знания в тематиката на техните дисератационни изследвания.
На 10.05.2013 г., на Деня на отворените врати на Центъра за електронно обучение, те ще направят презентация свързана с престоя си в Лондон и ще запознаят своите колеги, преподаватели и гости на събитието в подробности с успешният им престой в IOE.

Снимки от събитието в галерия

17.04.2013
Проведе се информационна среща с новите бенефициенти и техните научни ръководители

На 17.04.2013г. от 13:00ч, на 4км, 1-ви блок, Център за електронно обучение (43 зала) се проведе обща среща с всички бенефициенти и от 14:00ч на същото място информационна среща с новите бенефициенти и техните научни ръководители.