MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

НОВИНИ

08-12.01.2013
Участие на д-р Илиана Петкова в международна конференция организирана от ADMEE (Association pour le developpement de methodologies d`evaluation).

В периода от 08-12.01.2013 г. д-р Илиана Петкова участва в международна конференция организирана от ADMEE (Association pour le developpement de methodologies d`evaluation). Темата на 25-eme симпозиум беше Оценяването и самооценяването и отражението им в процеса на обучение. Конференцията се проведе в гр. Фрибург, Швейцария. На конференцията присъстваха над 300 участници от университети и изследователски лаборатории от Швейцария, Франция, Мароко, Люксембург, Белгия, Тунис, Канада, Италия и др. Докладът, с който д-р Петкова участва беше на тема: “Концепциите за оценяване през погледа на учителите в България”. В него са представени както исторически аспекти и традиции от процеса на оценяване в училище в България, така и резултати от проведено проучване сред 216 учители от 4 града в страната за стиловете на оценяване на българските учители. В резултат от участието си в конференцията, д-р Петкова беше поканена от проф. Марсел Крейе (prof. Marcel Crahay) от университета в Женева за последващо сътрудничество по проблемите на оценяването.

Доклад на д-р Илиана Петкова

23-24.11.2012
Докторантът Яна Шишкова участва в конференция с международно участие „Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”

Докторантът Яна Шишкова участва в конференция с международно участие „Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”, която се състоя в периода 23-24 ноември 2012 г. в гр. София. Темата на изнесения доклад е „Методически похвати при овладяване тоновете на официалния език на КНР путунхуа”. В доклада се представя проблемът с усвояването произношението на националния език на Китай в методически аспект, като се набляга на овладяването на суперсегментната единица тон от ученици с роден български език в системата на българското средно образование (гимназиален етап). Представени са теоретичните разработки по темата, акцентира се върху положителния и отрицателния трансфер през родния (български) език към чуждия език, разглеждат се утвърдени похвати при усвояването на тоновете, също и авторски упражнения, доказали се като положителен ефект в педагогическата практика на докторанта. Участието в конференцията беше с финансовата подкрепа по проект № BG051PO001-3.3.06/0026.

Доклад на Яна Шишкова

05-07.09.2012
Проведе се международна конференция на тема: Learning for Open Innovation… Transformation and Change for future Learning”

В периода 05-07.09.2012 г. в Гранада, Испания, се проведе международна конференция на тема: Learning for Open Innovation… Transformation and Change for future Learning”. Събитието, организирано от Европейската мрежа за качество на електронното обучение (EFQUEL) съвместно с Университета в Гранада събра специалисти и експерти, работещи по проблемите на електронното обучение. По време на презентационните сесии бяха представени и обсъждани важни проблеми, свързани с електронното обучение като: стратегии за дистанционно обучение, социално учене, оценка на качеството на електронното обучение, ИКТ инструменти за иновативно учене и др. д-р Благовесна Йовкова участва с доклад на тема: "SIMAULA: a needs-based model of virtual practicum for future teachers”, който предизвика голям интерес от страна на участниците и провокира диалог за възможностите на сериозните игри в процеса на подпомагане на бъдещите педагогически кадри в тяхната професионална подготовка и в модернизиране на педагогическия практикум като цяло. Участието на д-р Йовкова в конференцията беше финансирано от проект № BG051PO001-3.3.06/0026.

Доклад на Благовесна Йовкова

11-16.09.2012
Проведе се изнесено обучение на бенефициенти по проекта в гр. Рибарица

Между 11 и 16 септември 2012 г. се проведе изнесено обучение на бенефициенти по проекта в гр. Рибарица. На него бенефициентите представиха прогреса на техните научни изследвания и получиха обратна връзка, консултации и подкрепа от страна на специалисти от Института по образованието в Лондон, преподаватели в Докторантското училище и другите бенефициенти.
Проведоха се поредица от лекции свързани с проблематиката на учебните дисциплини в Докторантското училище. Гост лектори бяха д-р Ричард Фрийман и д-р Харви Мелър - преподаватели в Института по образованието в Лондон.

Изтегли програма на изнесеното обучение на Докторантското училище

Снимки от събитието в галерия

25.04.2012
Проведе се Ден на Отворените врати по проект № BG051PO001-3.3.06/0026

На 25 април от 15 часа в зала 45 на Ректората се проведе Ден на Отворените врати. Той беше организиран във връзка със стартирането на проект по Структурни фондове № BG051PO001-3.3.06/0026 - “Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в Софийски университет”. Цел на това събитие беше академичния състав и потенциалните бенефициенти от Софийски университет да бъдат запознати със съдържанието на дейностите по проекта и възможностите за участие в него. Брошура на проекта
Потенциални бенефициенти по проекта са докторанти, постдокторанти и млади учени, чиито изследователски интереси са в областта на педагогическата/методическата проблематика и електронното обучение.
Снимки от събитието в галерия