MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ

Докторантската програма предоставя:

> Възможност за организиране и провеждане на обучение и повишаване на квалификацията на    млади хора, работещи в сфери, корелиращи с феномена електронно обучение.

> Зала и оборудване, абонамент за електронни издания и база данни, специализирана научна    литература и научно-изследователски софтуер.

> Стимулиране и подпомагане на докторантите в участието им в организирани по проекта    международни форуми в Софийски университет, национални семинарии, дискусии и кръгли    маси.
> Възможност за публикуване в издавано по проекта научно списание и подпомагане в    изготвянето на публикации в утвърдени международни списания.

> Подпомагане на публикациите на докторанти и постдокторанти в утвърдени международно    научни издания - на конкурсни начала всяка година ще бъдат излъчвани по два научни    доклада за конференции и участието на техните автори ще бъде финансирано.

> Стимулиране и подпомагане на участието на докторанти и постдокторанти в престижни    международни форуми, научно-изследователски програми и проекти.

> Публичност на дейностите на Докторантската програма и резултатите от тях чрез създаване    на уебсайт, онлайн форуми, дебати и консултации.