MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ДОКТОРАНТИ

В сферата на сериозните игри в обучението и образователен софтуер - IWB, Prezi, Quia, Survey Monkey ИМЕ
Ана Красимирова Грудева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Електронните обучителни игри – среда за формиране на професионални компетенции на специалисти по неформално образование
ФАКУЛТЕТ
Факултет по Педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. Румяна Пейчева-Форсайт
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
март 2013 г. - продължава

В сферата на превантивната и корекционно-възпитателна дейност с малолетни, непълнолетни, пълнолетни с девиантно и делинквентно поведение – в училищата, в специализираните институции за ресоциализация, в правителствени и неправителствени организации и др.
Изследване дейността на неправителствените организации работещи с деца правонарушители.
ИМЕ
Божидар Петров Цветков
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Неправителствените организации в системата за превенция на девиантното поведение при децата - Научен ръководител - Доц. д-р Божидара Кривирадева
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Божидара Кривирадева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Двуезично (билингвално) обучение, проектно базирано обучение, природонаучна грамотност, ключови компетентности, интерактивни методи, учебни експерименти, стехиометрични изчисления ИМЕ
Борис Данаилов Данаилов
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Проблеми и перспективи на обучението по химия на английски език в българското училище
ФАКУЛТЕТ
Факултет по химия и фармация
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Адриана Тафрова-Григорова
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
март 2013 г. - продължава

Научните ми интереси са свързани с: педагогика, съвременни теории и концепции за възпитанието, възпитание чрез изкуство, арт- терапевтична работа при деца с емоционално-поведенчески проблеми, формиране на социални умения при деца със специални образователни потребности. ИМЕ
Ваня Иванова Градинарова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и училищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Нели Бояджиева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
февруари 2014 г. - продължава

Научните и практико-приложните ѝ интереси са в областите социални дейности, психотерапия и консултиране на деца и семейства в риск. Има магистратури по Клинична и социална психология, Начална и предучилищна педагогика. ИМЕ
Валентина Георгиева Петева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Социално-педагогическа работа с деца в риск от отпадане от училище
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Божидара Кривирадева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
март 2013 г. - продължава

Научни интереси в областта на педагогиката, теологията, философията, развитието на религиозното образование. ИМЕ
Валерия Въчева Лавчева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Формиране на нравствени понятия чрез интегративни връзки между учебните предмети "Религия" и "Роден край" в началното училище
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Емилия Василева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Разработване на система от иновативни педагогически методи и подходи чрез изследване, изучаване и прилагане на принципите на формообразуването и на декоративно-абстрактните художестени форми при работа с ученици от профилирани паралелки с профил „Изобразително изкуство” на СОУ от гимназиален етап на образование, както и с ученици от гимназиален етап на образование от СХУ. ИМЕ
Венцислава Христова Стоянова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Формообразуване и приложение на декоративно-абстрактните художестени форми в обучението по изобразително изкуство
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. Лаура Димитрова
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Научните ми интереси са в областите: Химия, Физика, Педагогика, Електронно обучение ИМЕ
Вера Георгиева Иванова-Пангалова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Електронното обучение в подкрепа на реинтегрирането на ученици в риск (застрашени от отпадане) в средното професионално образование
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. Румяна Пейчева - Форсайт
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
март 2013 г. - продължава