MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ДОКТОРАНТИ

Научни интереси в областта на интеркултурното образование, гражданското и глобално образование, права на детето, изграждане на социокултурна и комуникативна компетентност, разработване на модели за обучение в предучилищна и начална училищна възраст. ИМЕ
Вероника Христова Козарева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Възпитаване на социално-ориентирано поведение в мултикултурна среда
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Димитър Гюров
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

ИМЕ
Вяра Атанасова Богатева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Образователен модел за стимулиране на компетенциите за общуване на 5-7 годишните деца в семейството
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Радослав Иванов Пенев
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
март 2013 г. - продължава

Методика на обучението по литература: Съвременни парадигми на преподаване и учене, в които е застъпено електронно обучение; информационни и комуникационни технологии в образованието и методиката на обучението по литература, в социалните дейности; методи за обучение и развитие на деца със СОП
Семиотика, наратология
Психоанализа в литературата
Европейско образование в българските университети, ЕС и Западните Балкани (член на научен проект)
ИМЕ
Виктория Енрико Георгиева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Драматургични похвати в повествователни структури на българската литература с оглед на преподаването й в средното училище
ФАКУЛТЕТ
Факултет по Славянски филологии
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Владимир Атанасов
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

- Музикалното обучение на учениците от началния етап на основната образователна степен;
- Педагогическите възможности на вокалните музикални импровизации за стимулиране на емоционалната интелигентност и пълноценната познавателна и социална изява на учениците от І-ІV клас;
- Терапевтичните възможности на музикалното обучение за преодоляването на комуникационните дефицити при деца със специални образователни потребности.
Семиотика, наратология
Психоанализа в литературата
Европейско образование в българските университети, ЕС и Западните Балкани (член на научен проект)
ИМЕ
Гина Панчева Колева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната интелигентност на учениците в I - IV клас.
ФАКУЛТЕТ
ФНПП
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц.д-р Людмила Велчева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - август 2012 г.

Социални дейности
Социална интеграция на бежанци
Арт-терапия
ИМЕ
Даниел Йорданов Петров
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Социална интеграция на бежанци чрез арт-терапия
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Гинка Механджийска
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - февруари 2013 г.

Професионалните ми интереси са в областта на медийния синтез в обучението по изобразително изкуство. Изследването ми е съсредоточено върху степента на практическа приложимост на съвременните информационни и комуникационни технологии в учебния процес - ИКТ като пълноценна творческа среда, работа с онлайн ресурси и манипулация на софтуерни приложения. ИМЕ
Даниел Цветанов Нечев
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Информационните технологии в учебно-творческия процес при профилираната подготовка по изобразително изкуство в СОУ
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Интереси в областта на компютърната лингвистика, електронната литература, киберкултурата и използването на съвременните технологии за разработка на игрово-базирани учебни среди и сериозни игри. ИМЕ
Даниела Георгиева Васева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Възможностите на електронните обучителни игри, базирани на литературен сюжет, за формиране на знания, умения и поведенчески модели
ФАКУЛТЕТ
Факултет по Педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. Румяна Пейчева-Форсайт
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
март 2013 г. - продължава

Интереси в областта на патриотичното възпитание на децата в контекста на българската фолклорна традиция, патриотичното възпитание в съвременен контекст, патриотично възпитание в учебните програми за СОУ по различни предмети, патриотично възпитание в извънкласна и извънучилищна среда. ИМЕ
Даниела Иванова Рачева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Фолклорът като средство за патриотично възпитание в училищна и извънучилищна среда
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Сийка Чавдарова-Костова
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - август 2013 г.