MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ДОКТОРАНТИ

- социалната работа по проект, както и с практическата социална работа във всички нейни аспекти
- педагогическите науки, свързани с обучение на юноши и възрастни хора
- развитието на неформалното образование в България
ИМЕ
Десислава Тодорова Иванова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Статус и роли на бенефициентите по социални проекти
ФАКУЛТЕТ
Факултет по Педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф.д-р Силвия Николаева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
ноември 2013 г. - продължава

Педагогика на свободното време; Социокултурна анимация; Интеркултурно възпитание; Проектно-базирани подходи в социалната работа и социокултурната анимация. ИМЕ
Екатерина Николаева Средовска
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Социокултурна анимация с юноши в свободното време
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Нели Илиева Бояджиева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
март 2013 г. - продължава

Научните ми интереси са свързани с информационните и комуникационните технологии и тяхното приложение в обучението по математика с цел повишаване качеството на преподаване. Също така бих искал да участвам в създаването на електронни учебни помагала. ИМЕ
Иван Николаев Душков
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Интегриране на ИКТ в обучението по математика в началното училище
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Здравко Лалчев
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Методика на обучението по физика
Методика на обучението по математика
Междупредметни връзки в обучението - среден курс
Интердисциплинарни изследвания (методика)
Физичен експеримент
Научна грамотност
ИМЕ
Ивелина Цвяткова Коцева-Георгиева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Понятието функция в интердисциплинарното обучение по физика и математика
ФАКУЛТЕТ
Физически факултет
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Цвятко Кръстев Попов
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Конструктивистки подход на преподаване
Учене чрез откриване
Работа в екип - кооперативно и колаборативно обучене
Проектно-базирано обучение
Изследователски подход (inquiry-based approach)
Интерактивни методи (Interactive methods)
Brain based learning
Методи на обучение по химия.
ИМЕ
Илия Невенов Емилов
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В миналото и сега: Конструктивистки практики в обучението по химия- България, Балканите и Европа
ФАКУЛТЕТ
Факултет по химия и фармация
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. Адриана Тафрова
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Методика на чуждоезиковото обучение/ интегриране на съвременни ИКТ в чуждоезиковото обучение
Електронно обучение по/ на чужд език
Дизайн на електронно обучение
Конструктивистки подходи и методи на обучение
ИМЕ
Илияна Иванова Симеонова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Педагогически дизайн на електронно обучение по чужд език за студенти-педагози
ФАКУЛТЕТ
ФНПП
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Николай Цанев
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Драма методи в чуждоезиковото обучение
Образователен театър
Сугестология
Специализиран английски
Методика на чуждоезиковото обучение
ИМЕ
Ирина Стойкова Димитрова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Драма методи при обучението на възрастни за усъвършенстване на уменията за комуникация в делова среда
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Радка Емилова Василева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Интересите ми са насочени към иновационните и интерактивни методи в обучението по роден език; ИКТ в помощ на обучението и възпитанието на малките ученици; проектноориентирантото обучение. ИМЕ
Йорданка Стойнова Николова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Формиране на комуникативноречева компетентност у учениците в началния етап на основната образователна степен чрез обучението по български език и литература
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф.дпн Нели Иванова
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава