MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ДОКТОРАНТИ

Научните ми интереси са свързани с педагогика, психология, съвременно изкуство, масмедии и рекламна комуникация; влияние на новите технологии в изкуството и промяна на визуалния код на съвременните изображения за деца. ИМЕ
Калина Петрова Гоцова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Художествено-възпитателна специфика и тенденции при създаването на традиционни и мултимедиини изображения за деца
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Орлин Дворянов
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - януари 2014 г.

Научни интереси са в областта на внедряване на нови ( ИКТ) методи в обучението по народни инструменти в сферата на средното образование. ИМЕ
Константин Кирчев Фиданчев
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Съвременни технологични решения при обучението по народен инструмент
ФАКУЛТЕТ Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. Жан Гологанов
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Научните интереси са в областта на професионалното ориентиране и консултиране, карирерно консултиране и кариерно образование, психоаналитичен дискурс и психодинамичен подход на консултиране,юношество и девиантност, социология, доброволчество ИМЕ
Кръстина Георгиева Тодорова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Професионално ориентиране и консултиране на юноши с асоциално поведение
ФАКУЛТЕТ Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Моника Богданова
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
януари 2014 г. - продължава

Интегриране на информационните технологии в обучението
Иновациионни подходи в образованието
ИМЕ
Любка Кръстева Алексиева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дидактически възможности на образователния софтуер в обучението по математика във втори клас
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Здравко Лалчев
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - юли 2013 г.

Научни интереси в областта на педагогиката, обучението по Домашен бит и техника, интерактивни методи на обучение, проектно обучение, учебни експерименти, практико-приложен характер на обучението. ИМЕ
Магдалена Иванова Райкова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Интегрални възможности на конструктивно-техническите и приложни дейности в началния етап на обучение
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. Любен Витанов
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
февруари 2014 г. - продължава

Проблеми на превода, теология и литература ИМЕ
Мария Емилова Пилева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Религиозни мотиви в българските преводи на англоезична белетристика през ХІХ век
ФАКУЛТЕТ
Факултет Славянски филологии
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
Доц. д-р Катя Станева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
март 2013 г. - продължава

Научните ми интереси са свързани с драма методи на обучение; теории за играта; проекции на игрови техники и стратегии в класната стая; специфика (динамика) на взаимоотношенията в малка група (училищен клас); образователен театър като образователно-театрална система в България; европейски практики и начини на реализация на образователен театър в други страни. ИМЕ
Мария Николаева Николова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Стратегии на Образователен театър за развитие на взаимоотношенията в училищния клас (начална училищна възраст)
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Радка Василева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Дистанционно обучение
Информационни и комуникационни технологии за обучение
Онлайн колаборативно обучение
ИМЕ
Мария Николаева Стойчева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Колаборативен подход в дистанционното обучение за изграждане и развитие на "учеща общност" в обучението по специализиран чужд език
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. Румяна Пейчева-Форсайт
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
ноември 2013 г. - продължава