MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ДОКТОРАНТИ

Научни интереси са свързани с:
- Социално предприемачество
- Организация на доброволчеството
- Управление на социално-педагогически институции
ИМЕ
Мариела Георгиева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Влиянието на ръководителя за ефективността на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Божидара Кривирадева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
март 2014 г. - продължава

Музикална педагогика, социални дейности, арттерапевтична социално-педагогическа работа, влиянието на изкуствата върху развитието на децата, възпитанието чрез изкуства и в частност чрез музика. ИМЕ
Милена Стефанова Великова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Възпитателно- терапевтични аспекти на музикалните дейности в сводното време на децата
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и училищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Нели Илиева Бояджиева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
януари 2014 г. - продължава

Изследователските проблеми, по които работя са: ефективност на компетентностния подход в професионалното образование; компетентностен подход към интерактивното обучение по екологични дисциплини на студенти от технически висши училища; формиране на ключови компетентности на инженери - бъдещи учители в областта на енергетиката; екологични умения и стратегии. ИМЕ
Надя Иванова Илиева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Подготовка на инженери в науката за образованието: компетентности, стратегии и инструменти
ФАКУЛТЕТ
Факултет по химия и фармация
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Елена Бояджиева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Възпитанието чрез изкуство в началната образователна степен
Приложение на дидактическата анимация в началната образователна степен
Използване на информационните технологии в 1 - 4 клас
Ранното обучение по четене
Социална интеграция на ученици от начална училищна възраст с чуждестранен произход
ИМЕ
Надя Теодосиева Попова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Възпитанието чрез изкуство в началната образователна степен
ФАКУЛТЕТ
Факултет по начална и предучилищна педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Нели Бояджиева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Социална работа с юноши и младежи с девиантно поведение
Мотивационни техники за коригиране на дисфункционалните поведенчески модели
Социална работа с деца и юноши от институции, и младежи, напускащи специализираните институции
Мотивационни тренинги, мотивационно интервюиране и когнитивни подходи при консултирането в социалната работа
ИМЕ
Теодорина Петрова Милушева
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Мотивиране за промяна на младежи с девиантно поведение в процеса на социална работа
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Гинка Механджийска
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - януари 2014 г.

Докторантът е завършил специалност "Китаистика", СУ "Св. Климент Охридски", специализирал в Нанкинския университет (1998-99) и в Пекинския университет за китайски език и култура (2005 и 2010).
Има трайни интереси в областта на методиката на преподаване на китайския език в гимназиален курс и за възрастни, както и в областта на китайската култура в социолингвистичен аспект
Автор и администратор на блога "ВСИЧКО ЗА КИТАЙ"
Носител на Награда за особен принос към българо-китайските отношения.
ИМЕ
Яна Дянкова Шишкова-Димитрова
ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Методически аспекти при полагането на основите на китайския език за интензивно обучение в рамките на българското средно училище
ФАКУЛТЕТ
Физически факултет
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д-р Ал. Алексиев, проф. д-р Д. Стойчева
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - февруари 2013 г.

Предишна 1 2 3 4 5