MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ПОСТДОКТОРАНТИ

Теория на възпитанието
Предучилищно възпитание и готовност на детето за училище
Възрастови периодизации на човешкото развитие
Педагогическа и социална работа с деца
Здравно и полово възпитание и образование
Образование на възрастни
ИМЕ
Берджухи Михран Лефтерова
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ
Групова работа при половото възпитание и образование; Здравно образование и възпитание в българското училище; Подходи и модели за здравно образование;
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Eлектронното обучение
Възможностите на информационните и комуникационни технологии в обучението на деца със специални образователни потребности
Слухово-речева рехабилитация на деца с увреден слух
Мултимедията в обучението на деца със слухов дефицит
Дигиталните сериозни игри
ИМЕ
Благовесна Стоянова Йовкова
ТЕМА НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Подготовка на специалните педагози за прилагане на ИКТ в обучението на деца със специални образователни потребности
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - продължава

Професионално образование
Подготовка и квалификация на учителите
Сравнително образование

Подготвен монографичен труд на тема "Подготовка и квалификация на българския учител"
ИМЕ
Илиана Огнянова Петкова
ТЕМА НА ЗАЩИТЕН ДИСАРТАЦИОНЕН ТРУД
Образователните нагласи и очаквания на студентите от специалност Педагогика - Научен ръководител – проф.дпн Яна Мерджанова
ФАКУЛТЕТ
Факултет по педагогика
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - юни 2013 г.

Методика на обучението по биология
Педагогическа психология
Биология и здравно образование
Изследователски въпроси и проблеми: технологии в обучението по биология, педагогически изследвания
ИМЕ
Светлана Петкова Ангелова
ТЕМА НА ЗАЩИТЕН ДИСАРТАЦИОНЕН ТРУД
Модел за формиране на умения в контекста на разбирането като мисловна дейност
ФАКУЛТЕТ
Биологически факултет
ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
май 2012 г. - август 2013 г.