MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ЗА ПРОЕКТА

Проект № BG051PO001-3.3.06/0026, “Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изпълнител на проекта е Софийски университет „Св. Климент Охридски”, като размерът на безвъзмездната финансовата помощ от ОП „РЧР” е 547 775,65 лв. Началото на проекта е 19.03.2012 г., а времетраенето му – 30 месеца.

Докторантската програма предоставя възможност за организиране и провеждане на обучение и повишаване на квалификацията на млади хора, работещи в сферата на науката с участието на български и чуждестранни експерти от областта на електронното обучение и педагогическите изследвания в разнообразен образователен контекст. Тя има амбициите да създаде стандарти за качество на подготовката на докторантите. В дългосрочен план, тя предлага каскаден принцип на създаване на кадри с подготовка за провеждане на изследователска дейност в областта на електронното обучение и педагогическите изследвания.

На младите учени, докторанти, пост-докторанти се предоставят възможности за научни публикации в специализирани национални и международно признати списания, като им се осигурява и постоянен достъп до рефериране на публикациите и предоставянето им на широката публика чрез електронното издание.

Преките бенефициенти на проекта ще имат възможност за обучение и работа в други европейски страни, с което се гарантира развитие на потенциала им в международна среда. Чрез участието в национални и международни конференции се дава възможност за съизмерване на постигнатото от тях развитие спрямо световните постижения, като им се дава възможност за обмен на експертиза с признати капацитети в областта на изследванията на електронното обучение и педагогическите изследвания у нас и в чужбина. Казаното по-горе е в пълен унисон с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно – да се създадат условия за повишаване на мотивацията на младите хора за решаване на научните задачи и развитие на научния потенциал в областта на научните изследвания и иновациите във висшите училища чрез създаване на възможности за допълнителна квалификация.