MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

РЕСУРСИ

В този раздел бъдещите и настоящи бенефициенти по проект № BG051PO001-3.3.06/0026, “Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ” могат да намерят информация за:

> кандидатстване в докторантското училище

> списък с разнообразна българска и чуждестранна литература предоставяна на    бенефициентите на проекта

> бланки и формуляри

> други ресурси подпомагащи качеството на обучение и информираност на участниците в    проекта