MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ

> идентифицирани потребности и компетенции на селектираните бенефициенти (докторанти,     пост-докторанти и млади учени) по отношение повишаване качеството на     научноизследователската им дейност и подобряване на условията и мотивацията им за     научна работа

> създадени и публикувани критерии за подбор на кандидати за участие в Докторантската     програма с траен интерес в областта на педагогическите изследвания и електронното     обучение, включващи владеене на специализиран английски език, добра компютърна     грамотност (по-специално в областта на прилагането на ИКТ за обучение), академични     постижения (респективно публикации) в горепосочените     области, мотивираност(интервю/събеседване)

> 25 докторанти, 5 постдокторанти и млади учени, включени в докторантската програма и     посетили курсове в нея.

> 10 докторанти, завършили докторантската програма

> 30 рецензирани и приети за публикуване статии в национални издания /поне 1 публикация в     национално списание и/или електронното списание по педагогически изследвания/

> участие на 25 млади изследователи в национални научни конференции

> участие на 6 млади изследователи в международни форуми

> периодични издания на електронното списание на Докторантската програма /4 броя годишно/

> издаване на три монографии/книги на бенефициенти от проекта

КАЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ

> повишаване качеството на подготовката на младите изследователи чрез използване на     онлайн мобилно и телеконферентно обучение и консултации от водещи специалисти,     установени с помощта на обратна връзка от страна на обучаемите

> подобряване на условията за работа на младите изследователи в областта на     педагогическите изследвания и електронното обучение

>  повишаване на мотивацията за научноизследователска дейност

> възможности за съвместна дейност с водещи специалисти от СУ, други български     университети и Института по образование, Лондонски университет

> възможности за съвместна работа с колеги от други факултети от СУ и университети от     чужбина