MOODLE
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

СТАНДАРТИ ЗА ДОКТОРАНТИ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ЗНАНИЯ
> за най-новите теоретични и теориетико-приложни постижения в неговата и в свързаните с    нея научни области
> за изследователските методологии, подходи, методи и тяхната релевантност по отношение    на неговата научна област и конкретно изследване

УМЕНИЯ
> да идентифицира и формулира научноизследователски проблеми
> за оригинално, независимо и критично мислене
> да разработва теоретични идеи
> да анализира и оценява критично собствените си изследователски резултати, както и тези на    други изследователи
> да обобщава, документира, докладва за постиженията и напредъка си, както и критично да    рефлектира върху тях

ЗНАНИЯ И РАЗБИРАНЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОНТЕКСТ

ЗНАНИЯ И РАЗБИРАНЕ
> за контекста – на национално и международно ниво – в който се извършват изследванията
> на проблемните области, свързани с правата на другите изследователи, както и на други    хора, които може да бъдат засегнати от изследванията, като напр. конфиденциалност, етични    проблеми, плагиатство, авторски права, злоупотреби, собственост върху данни, както и    изискванията на Закона за защита на данните
> за стандартите на добрата изследователска практика в тяхната институция и/или научна    област за проблемите, свързани със здравето и сигурността при научно-изследователската    работа и отговорно отношение към тях
> за финансовите аспекти на изследователската дейност и оценяването на нейното качество    и ефективност
> за академичната и пазарна приложимост на резултатите от своето изследване

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

> дефиниране на цели, задачи и етапи на изследването, и приоретизиране на дейностите по    тяхното изпълнение
> проектиране и приложение на набор от изследователски инструменти за събиране и    сравняване на данни чрез използване на подходящи и източници и техника/технологии
> идентифициране и критично използване на надеждни библиографски източници, архиви и    други видове източници на съответна информация
> използване на информационни технологии по подходящ начин за управление на бази данни,    запис и представяне на информация

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

> ясен и подходящ за конкретна цел стил академично писане –научен доклад, публикация, теза
> изграждане на цялостна аргументация и ясно и структурирано изразяване на идеите си пред    различна аудитория
> конструктивна и убедителна защита на резултатите от своето изследване по време на    семинари и изпити
> подпомагане на общественото разбиране в изследованата от него/нея област
> ефективна подкрепа на обучението на другите при участие в обучителни и наставнически    дейности

РАБОТА В ЕКИП И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

> Създава, поддържа и участва в мрежи за професионално сътрудничество с научни    ръководители, колеги и експерти, както в рамките на институцията, така и в по-широк кръг    изследователска общност
> Разбира поведението си и неговото въздействие върху другите, когато работи в екип и    допринася за успеха на формалните и неформални екипи
> Изслушва, дава и получава обратна връзка

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, СВЪРЗАНИ С КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ

> оценява нуждата от и демонстрира ангажираност към продължаване на професионалното    развитие
> умения за управление на своята кариера и нейното развитие, за определяне на реалистични    и постижими кариерни цели, идентифициране и предприемане на начини за подобряване на    своята заетост
> да разбира трансферната природа на изследователските умения и широкия набор от    възможности за кариера в рамките на и отвъд академичните среди
> представя своите умения, лични качества и опит посредством ефективно разработване на    автобиография, кандидатури и представяне на интервюта